Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities:
Verkoper:
Roefs Motor Trading
Groesweg 33
5993 NN Maasbree
info@roefsmotortrading.nl
K.v.K.: 12036834
BTW nr. NL 813432236.B.01

1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
✔de motor, een motorvoertuig welke is voorzien van een Nederlands kenteken, dan wel wordt voorzien van een kenteken;
✔de in te kopen motor, een motor die in het kader van de overeenkomst door de koper bij weg van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
✔de overeenkomst, de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte motor, dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;
✔de verkoper, degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte motor, dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
✔de koper, degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte motor dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
✔de opdracht, de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel-of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als werkzaamheden;
✔de opdrachtgever, degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;
✔de reparateur, degene die met betrekking tot een motor en of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren
✔de garantie: de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die motor, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt.

Artikel 13: Vervangen onderdelen

De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht niet aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij hij daar van tevoren uitdrukkelijk om heeft verzocht. Onderdelen die voor garantie geclaimd worden, worden nooit ter beschikking gesteld van de opdrachtgever.

Artikel 14: Schadetaxatie

Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt verstrekt, dan wel indien de levering van een andere motor met de reparateur wordt overeengekomen. De taxatiekosten worden achteraf berekend.

Artikel 15: Garantie

✔1. Op nieuwe motoren en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant cq importeur wordt verstrekt;
✔2. Op gebruikte motoren verleent de verkoper, garantie, tenzij de koper uitdrukkelijk heeft verklaard af te zien van garantie. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte vallen niet onder garantie op gebruikte motoren, tenzij de koper aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden daar(inferieure wegen-brandstof etc).

Artikel 16: Garantie

✔1. de reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de motor weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding;
✔2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties;
✔3. De aanspraken op de garantie vervallen indien: – De opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt; – De reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen; – Derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond.

Mocht er reparatie in het buitenland noodzakelijk zijn, dan dient reparateur hiervan in kennis te worden gesteld (voor reparatie). In dat geval vindt vergoeding van de kosten van herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

Algemene bepalingen

Artikel 17: De betaling
de schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de motor of onderdelen of na verrichte diensten. Contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door verkoper/reparateur aangegeven banknummer op het tijdstip van levering;
indien uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper/reparateur uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat 1 maand na de verzending van de factuur in;
Alle incassokosten en andere kosten die nodig zijn om het verschuldigde bedrag te betalen, worden op opdrachtgever verhaald.

Artikel 18: Eigendomsrecht

De geleverde motor blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de motor niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening wa + casco te verzekeren en te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de motor gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 19: Geschillen

Indien er een geschil is ontstaan tussen opdrachtgever/koper, zal er altijd getracht moeten worden om dit onderling op te lossen. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan is de gang naar de rechter mogelijk. In een geval waar de rechter moet worden gekozen, zal altijd de rechtbank van de woonplaats van verkoper/reparateur worden gekozen.

December 2017